دلنوشته

یا فاطمه زهرا ( س ) عمریست دخیلم به ضریحی که نداری ! غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد همه با درد به دنبال طبیبی هستیم چشم بیمار شده تار شدن هم دارد از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد […]